سه شنبه 29 خرداد 1397 11:11:37

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت و مقاله
چاپ

کد خبر : 7639

تاریخ انتشار : 11/05/1393 - 15:47

اختصاصی/ سوادکوه آنلاین گزارش می دهد:

رادیو و توسعه کشاورزی در سوادکوه

رادیو بعلت حجم کم، داشتن نیروی اقناع و نفوذ فراوان، نیروی مزیتی و غافلگیر کننده، دامنه انتشار وسیع و قابل استفاده بودن آسان در فرایند توسعه می تواند نقش ارزنده ای داشته باشد.

رادیو و توسعه کشاورزی در سوادکوه

به گزارش سوادکوه آنلاین،عصرکنونی را عصر ارتباطات نامیده اند و بارزترین نماد ارتباطات"رسانه ها" می باشند. امروزه رسانه ها به منزله کانال های اصلی اطلاع رسانی و انتقال دانش و اطلاعات بشری، در آموزش و یادگیری و توسعه فرهنگ وتمدن بشری نقش فزاینده ای ایفا می کنند.
رسانه ها به عنوان ابزاری برای انتقال پیام های آموزشی، جایگاه والایی در نظام آموزش کشاورزی دارند. در همه جوامع، این نظام از رسانه ها به عنوان مهمترین ابزار توسعه استفاده های شایانی کرده اند. رسانه ها، دانش، مهارت واطلاعات را در زمان کم و باهزینه اندک دراختیار انبوه کشاورزان وبهره برداران قرار می دهند.
چنانچه بخواهیم همانند دیگر کشورهای جهان ازرسانه‌هاي آموزشي برای توسعه دانش ومهارت های توليدكنندگان و بهره‌برداران بکار ببریم؛ می بایست برخی دیدگاه ها، افق و اهداف روشن و بسترهای مناسب را در شناخت، تولید و کاربرد رسانه های آموزشی فراهم کنیم.

رادیو  ابزار ارتباطی است  که تاثیرچشمگیری درافزایش اطلاعات و آگاهی درسراسرجهان برجای گذاشته است.امروزه  کشاورزان کشورهای صنعتی به احتمال زیاددرهنگام کارهریک ،یک دستگاه رادیوهمراه دارندواین حتی درموردکشاورزان کشورهای درحال توسعه نیز صدق می کندکشاورزان می توانندضمن شنیدن آن کارهای دیگری نیز انجام دهند.درواقع تلاشهای مربوط به استفاده از تكنولوژی ارتباطی در فرایند توسعه ابتدا با استفاده از رادیو آغاز شد. هنوز این رسانه ارزان و با انعطاف بیشتر از سایر رسانه ها در پروژه های توسعه مورد استفاده قرار می گیرد و تقریباً سه چهارم سكنه كشورهای در حال توسعه از رادیو استفاده می كنند. پیشرفت رادیو تاثیر چشمگیری در افزایش اطلاعات و آگاهی های روستائیان در سراسر جهان برجا گذاشته است.

رادیو بعلت حجم كم، داشتن نیروی اقناع و نفوذ فراوان، نیروی مزیتی و غافلگیر كننده، دامنه انتشار وسیع و قابل استفاده بودن آسان در فرایند توسعه می تواند نقش ارزنده ای  در توسعه داشته باشد اگر چه معایبی نیز دارد.

هدف از این پژوهش این است که بانگاهی به عملکردرادیومحلی که امروزه تاثیرشگرفی درحرکت جوامع به سوی توسعه آنهم  دربخش کشاورزی  به خصوص درکشورما که کشوری درحال توسعه   قلمداد می شود و شهرستان سوادکوه که مهد کشاورزی است بیاندازیم و ببینیم به این وسیله ارتباطی  که دارای کارایی فوق العاده  در زمینه توسعه محسوب می شودچقدراهمیت داده می شود و تا چه میزان مردم بخصوص کشاورزان  به برنامه های آن توجه نشان می دهند و آن را درجهت توسعه  به ویژه دربخش کشاورزی که بخش پایه ای ومعدن تغذیه هرکشوری  محسوب می شود به کار می بندند و آیا اصلا رادیو بخصوص ازنوع محلی آن بعنوان یک وسیله ارتباطی می تواند درتوسعه کشاورزی  شهرستانی مانند سوادکوه  که زمینهایش مستعد کشاورزی است نقشی را ایفاکند؟

*توپوگرافی شهرستان سوادکوه

در بررسی فعالیت های اقتصادی شهرستان سوادکوه باید گفت که بنیان اقتصادی شهرستان سوادکوه بر کشاورزی و صنعت استخراج معدن استوار بوده است .

کشاورزان سوادکوه ازطرفی وابسته به آب وهوا وخاک منطقه وازطرف دیگروابسته به چگونگی نحوه کشت محصولات وبه عبارتی سنت کشت محصولات کشاورزی ونحوه بهره برداری از زمین و محیط طبیعی خود هستند

وضعیت طبیعی سوادکوه اعم از آب و هوا ، خاک ، پستی و بلندی و غیره موقعیت مناسبی را برای  کشاورزی دربخش وسیعی از شهرستان بخصوص در قسمت شمالی که عمدتاً از دشت های کم‌ ارتفاع و هموار تشکیل شده است بوجود آورده است.

نواحی با ارتفاع بیشتر نیز با توجه به وضعیت آب وهوایی ،خاک وپوشش گیاهی بیشتر برای دامپروری که زیر مجموعه کشاورزی می باشد مساعد است. این منطقه به خصوص نواحی پست آن قطب مهمی درتولید ات کشاورزی خصوصا برنج می باشد و زنان و مردان این منطقه  معیشت خود را از این راه بدست می آورند.

با توجه به بررسی های انجام شده درگذشته شیوه های سنتی کاشت برنج وبرداشت آن دراین منطقه رواج داشته است اما  امروزه با مکانیزه شدن  سیستم های کشاورزی به خصوص  باترویج کشاورزی وآموزش شیوه های جدید کشت  با کمک مسئولان  وهمچنین با ورود رسانه ها که کار ترویج رابسیارآسان نموده است امروزه ما شاهد کسترش شیوه های کشت وبرداشت مدرن درسطح این منطقه هستیم . درنتیجه  استفاده از این  سیستم های مدرن تولید برنج دراین منطقه  افزایش یافته است واین نشان دهنده  این است که کشاورزی دراین منطقه به خصوص کشت برنج درحال گذار ازتوسعه نیافتگی به توسعه یافتگی می باشدزیرا قبل ها که کشت سنتی یعنی کشت با دست وگاو آهن رواج داشت محصولات کم بازده بود،آفت ها خیلی از محصولات را ازبین می برد ودرقسمت برداشت نیز شاید نیمی ازبرنج ها جمع اوری  نمی شدچون کشاورز قادربه جمع اوری آن به تنهایی نبود واین نتیجه اش این بودکه به قدرنیازخودمحصول تولید کند وشاید مقداری ازآن را برای فروش درنظر می گرفت اما بامعرفی تکنولوژی های جدید به کشاورزان وتوجیه آنها برای استفاده ازسموم برای از بین بردن آفت ها وهمچنین دادن بذرهای پربازده به آنان وآموختن شیوه های استفاده از ماشین الات کشاورزی  شالیکار امروزی این منطقه علاوه برتامین نیازخود مازادبران رانیز تولید می کندوهمین تولیدمازادنتیجه اش توسعه کشاورزی دراین خطه می باشد.

پس یکی ازعلل توسعه کشاورزی امر ترویج  است حال یا ازطریق آموزش رودررو یا به صورت غیرمستقیم مثلا ازطریق رسانه های اموزشی مانند رادیو،تلوزیون یا حتی تلفن های همراه!

درلغت توسعه به معنی  وسعت دادن وفراخ کردن است.برخی  توسعه رااصطلاح جدیدی  دانسته اندکه در موردتحولات  وزندگی های جوامع درجهت  پیشرفت یا تجدیدسازمان (مدرنیزاسیون) جوامع توسعه نیافته به کار می رود.(نظر پور،1378،ص23)

بنابراین توسعه دست یابی فزاینده  به ارزشهای فرهنگی خوداست این مفهوم برمعنای زیر تاکید می کند:اولا توسعه یک فرایند  پویا است نه یک وضع ایستا

ثانیااین  ارزشها،ارزشهای مردمانی است که تعلق به جهان غرب یا هرجهان دیگری ندارد.

*شاخص های توسعه

شاخص های کمی: 1- سطح زندگي، 2- سطح بهرهوري ، 3 - نرخ رشد جمعيت ، 4 – نرخ بار تكفل ، 5- اميد به زندگي در بدو تولد ،
- نرخ باسوادي، 7 - نرخ مرگ و مير كودكان، 8 - توزيع درآمد، 9- مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي،10- نرخ پوشش انواع بيمه،11- منابع اجتماعي توليد كالا يا خدمت،12 – نوآوري و خلاقيت

شاخص هاي كيفي توسعه: 1- آزادي انتخاب يك جامعه، 2- آرمانهاي نوين سازي، 3- خواست سياسي، 4- عزت نفس جامعه، 5- ثبات و امنيت

*استفاده از رادیو در توسعه کشاورزی

درسال 1933دولت ایتالیا نخستین کشوری بودکه تجربه خودرا در استفاده وسیع  از رادیو برای  توسعه آغازکرد. درآن سال یک فرستنده رادیویی مخصوص روستاییان تاسیس شدکه هدف آن توسعه کشاورزی به ویژه  دستیابی به خودکفایی گندم بود.(کلانتری وروشنفکر-البر،1365،18-19)

برنامه های رادیویی ازطریق به کارگیری هنر وفنون برنامه سازی شنیداری، مجموعه دانش و اطلاعات عمومی وتخصصی کشاورزی را برای کشاورزان و بهره‌برداران خود تولید و ارائه می کند. هدف اصلی این برنامه ها، بهره گیری از رسانه رادیو به عنوان یک بستر مناسب برای انتقال اطلاعات دانش وفناوری ونیز تقویت علائق و گرایشات کشاورزان و بهره‌برداران برای تغییر درنظام سنتی کشاورزی و تنفیذ نوآوری ویافته های نوین شیوه های تولید است.
درایران نیزبا گسترش رادیو در سراسر  کشور و باتوجه به اینکه کشاورزان قشرعظیمی از جامعه ایران را تشکیل می دادند و با توجه به گذار ایران ازجامعه درحال توسعه به توسعه یافته برنامه هایی درموردکشاورزی  باهدف آموزش شیوه های نوین کشاورزی  ساخته شد ودرمعرض پخش عمومی قرار گرفت. ازمهمترین کارکردهای رادیو برای توسعه کشاورزی ترویج روش خاصی ازکشت ویا آموزش شیوه های نوین کشاورزی می  باشدالبته نمی توان انتظار داشت که آموزش از طریق رادیوهمان نتایج مورد نظرآموزش چهره به چهره  را داشته باشد.

 

*استفاده  از رادیو درتوسعه کشاورزی در سوادکوه

شایداگر برگ های تاریخ را به عقب برگردانیم  کارایی این جعبه جادویی صدابیشتر به چشم بیاید در دنیایی که هنوز وسایل ارتباطی آنهمه پیشرفت رابه چشم خود ندیده بود پیرکشاورزان سوادکوهی از روزهایی می گویند که نه تلفن همراهی بود نه اینترنت وحتی تلوزیون نیز به ندرت درآنجا یافت می شد وتنها یاوران وهمرهان همدل آنهادرمزارع رادیوهای ترانزیستوری کوچکی بود که خود را با اخبار یا موسیقی های محلی آن سرگرم می کردند وگاهی اوقات همین اخبار باعث می شد که ازتولیدات جدیدکشاورزی که درممالک دیگر استفاده می شد باخبرشوند وترغیب شوندتا از این وسایل درکشاورزی خود استفاده کنند.متاسفانه امروزه باوجود این همه امکانات رسانه ای نقش رادیو در مزارع کم رنگ شده دیگر هر کشاورزی برای خود یک تلفن همراه دارد که خود را با آن سرگرم می سازد وکمتر به سمت رادیو می رود یا درخانه هر کشاورزی تلویزیون ،ویدئو یا ماهواره به وفور یافت می شود و رادیو فقط زینت بخش اتاق های خانه های روستایی شده است

*نقش بازاریابی رادیویی درترویج محصولات کشاورزی

 

یکی از هدفهای عمده ترویج در بخش کشاورزی، افزایش تولید و درآمد کشاورزی و ترقی حال خانواده کشاورز بوده است. کنشگران توسعه بخش کشاورزی در راستای تحقق اهداف چالش مند ، نظیر کاهش فقر ، توانمند سازی کشاورزان ، معیشت پایدار ، امنیت غذایی ، اشتغالزایی و کارآفرینی ، حفظ منافع طبیعی رشد و حفظ بهره وری در سطح بهینه و... تلاش می کنند . بخش کشاورزی بویژه در کشورهای در حال توسعه می بایست به عنوان ماشین رشد برای توسعه پایدار روستایی عمل نماید . تحولات فناورانه همراه با جهانی شدن بازارها و گسترش ارتباطات فرصتهای زیادی را برای بهبود کیفیت زندگی در سراسر جهان فراهم آورده است. ضرورت وجودی ترویج ناشی از طبیعت کار کشاورزی و لزوم رشد و تحول و توسعه مستمر آن است و لذا نهاد ترویج نیز برای برخورداری از توان کافی در مواجه با این تغییرات باید در نقاط دید و وظایف خود تجدید نظر نماید.

*نقش رادیو دربازاریابی محصولات کشاورزی درسوادکوه

همان طور که گفته شد درشهرستان سوادکوه شغل اکثرقریب به اتفاق مردم یا کشاورزی ودامپروری است یاکارهایی که مربوط ووابسته به این مشاغل می باشددرنتیجه معیشت مردم این شهرستان با توسعه کشاورزی پیوندخورده است.باافزایش تولیدات کشاورزی خصوصا برنج نیازبه بازارفروش بیش از پیش احساس می شود.رسانه ها یکی ازمهمترین ابزارهای بازاریابی  تلقی می شوند دراین میان رادیو می تواند نقش به سزایی دراین امر ایفا کندرادیو به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود می تواندهمه جادردسترس شنوندگان قراربگیرد .متاسفانه برنامه سازان رادیومحلی به این امرکه رادیو می تواند محملی باشدبرای شناساندن  تولیدات داخلی ومحلی به سراسر کشور  توجه چندانی ندارند.ما امروزه شاهدپخش آگاهی های مختلفی از برنج های خارجی در رادیو وتلوزیون کشورمان می باشیم درحالی که برای شناساندن برنج شمال که به جرات می توان ازمرغوبیت آن سخن گفت تلاش های چندانی  انجام نشده است.رادیومحلی استان مازندران ازلحاظ بازاریابی در وضعیت بغرنجی به سر می برد درست است که تلاشهایی صورت گرفته وبرنامه هایی هم از طریق این رسانه به صورت غیرمستقیم ارائه شده مانند رپرتاژهای تبلیغاتی اما اولا میزان اقناع آن بسیار پایین است وثانیا درحدتکافوی جامعه کشاورزی این شهرستان نمی باشدثالثا جذابیت کم وکیفیت پایین برنامه های تبلیغاتی وبازاریابی باعث عدم جذب مخاطبان شده است درنتیجه همان طور که شاهدهستیم با وجودمرغوبیت وکیفیت بالای برنج ایرانی آن هم برنج شمال ماحتی درداخل استان نیزشاهدتوزیع گسترده برنج های خارجی می باشیم  و این به توسعه کشاورزی لطمه بزرگی خواهد زدچون کشاورز انگیزه خودرا ازدست خواهد داد ودرنتیجه تولیداتش کاهش پیدا خواهدکرد.

 

 

*نقش رادیو درشناساندن تکنولوژیهای جدیدکشاورزی

درجوامع درحال توسعه به دلیل دردسترس نبودن وسایل ارتباطی نوین به صورت گسترده، رادیوبدلیل هزینه پایین وقابلیت دسترسی آسان به آن می تواندابزاری مناسب برای شناساندن تکنولوژیهای نوین کشاورزی به کشاورزان وآموزش استفاده ازاین امکانات باشد.رادیو جزرسانه های اموزش محور است وبه راحتی می تواندجای فعالیتهای اموزشی مبتنی برحضوردرکلاس ،آموزشویادگیری معلم محور که پاسخگوی حل مشکلات روبه تزایدکشاورزان نیست را بگیرد با این وصف، براي پاسخگويي به تقاضای روزافزون کشاورزان و بهره‌برداران در زمینه یادگیری دانش واطلاعات کشاورزی، نیاز به رسانه ها بیش از پیش احساس می شودورادیو کم هزینه ترین رسانه قابل دسترس برای کشاورزان می باشد که ضمن شناساندن تکنولوژیهای نوین کشاورزی برای توسعه سطح کشاورزی ورسیدن به خودکفایی به آنها شیوه استفاده ارزان رانیز آموزش می دهد.

*رادیو وتکنولوژیهای جدیدکشاورزی در سوادکوه

شاید یکی ازخدمات بزرگ رادیو به  کشاورزان سوادکوهی  شناساندن فناوری شالیکوبی مدرن به آنها بودتاچنددهه پیش میزان زیادی ازبرنج به دلیل سطح پایین فناوری ضایع می شد ودسترنج کشاورزان به هدر می رفت اما درپی یک برنامه آموزشی که از رادیوپخش شدجهادکشاورزی این شهرستان درپی  اشتیاق کشاورزان برای استفاده ازاین فناوری، این سیستم راوارد چرخه کشاورزی  کرد.باورودشالکوبی مدرن، افزایش راندمان ضریب تبدیل به میزان حداقل 5‌درصد، کم شدن زمان خشک شدن شالی از 48ساعت به 12‌ساعت، کاهش مصرف سوخت گازوئیل به میزان 60‌درصد، پایین آمدن هزینه برق، کاهش استهلاک دستگاه و افزایش کیفیت محصول با استفاده از پیش بوجاری، گردگیری، سنگ گیر و فلز گیر شد

*نقش رادیو در ایجادانگیزه تولیدبرای کشاورزان

برنامه های رادیویی به دلیل اینکه می تواند به راحتی  جوابگوی نیازهای مخاطبان باشد مورد استقبال عمومی قرار میگیرد مخصوصا در روستا ها که مردم درحین کار به برنامه های آن گوش می دهند،برنامه های رادیویی مخصوصا رادیوهای محلی می توانندبرنامه هایی را درجهت تشویق وانگیزه دادن کشاورزان به توسعه کشاورزی ورسیدن به حدخودکفایی تولیدکنند.

با برنامه های تبلیغاتی ،تشویق وحمایت ازکشاورزان نمونه  وتبلیغ محصولات کشاورزی  که حاصل دسترنج کشاورزان داخلی است  ازطریق رسانه های ملی به خصوص رادیوهای محلی  می توان این حس مهم بودن کار کشاورزان را به آنها القا کردواین انگیزه ای می شودبرای تولیدبهتر ،بیشتر ودر نتیجه رسیدن به توسعه پایدار!

*مخاطبان برنامه های رادیوکشاورزی

مخاطبان رسانه های آموزشی همه اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به طورمستقیم یاغیرمستقیم در تولید و افزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزی نقش دارند. این مخاطبان عموما شامل کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی هستند که ممکن است ساکن شهرویا روستا باشند، دربخش دولتی یا خصوصی شاغل باشند، درزمره نیروهای مولد یا پشتیبان قرار گرفته باشند یا از دستاوردهای بخش کشاورزی متنفع شوند. یادآوری می شود که رسانه های آموزشی درواقع محمل نشر و اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی برای ایجاد تغییر سازنده دردانش و رفتار حرفه ای این مخاطبان بخش کشاورزی هستند.

*مخاطبان برنامه های رادیویی کشاورزی درسوادکوه

براساس تحقیقات انجام شده درگذشته بیشترمردان از رادیو آنهم درامر کشاورزی استفاده می کردند  چون مردان بیشتراز زنان  علاقهمند به دانستن فن های جدید درتولیدات کشاورزی بودند البته درگذشته برنامه آموزشی چندانی وجودنداشت درنتیجه این اخبارممالک بود که به آگاهی مردان کشاورز کمک می کرد زنان نیز بیشتر مایل به شنیدن برنامه های مربوط به آشپزی یا موسیقی وسرگرمی بودند ولی امروزه  زنان پا به پای مردان به برنامه های آموزشی ترویجی گوش فرا می دهند و حتی شالیزارهای کاملا مکانیزه را دراین شهرستان می توان دید که یک زن آن را اداره میکند، امروزه نقش پر اهمیت ، اساسی وارزنده زنان روستایی  بعنوان یاران ویاوران مردان که همدوش و همراه با آنان در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ،خانوادگی فعالیت می نمایند برکسی پوشیده نیست.شاید یکی از دلیل توسعه شالیزارهای این منطقه دخالت زنان درامرکشاورزی است چون زنان معمولا راحت تر از مردان درمواجه با تغییرات کنار می آیند وزودتر اقناع وترغیب میشوندوخودراباشرایط جدیدسازگار می سازندپس برنامه های ترویجی درزنان بیشتر ازمردان جوابگومی باشد.طبق بررسی های انجام شده امروزه بیش از50%شنوندگان برنامه های رادیوکشاورزی رازنان تشکیل می دهند.یکی ازمهمترین برنامه های رادیو که مورداستقبال اکثر کشاورزان این منطقه می باشد بخش هواشناسی واعلام وضعیت هواست که به آنها اطلاع می دهد چه موقع مناسب است محصولات خودراکشت کنند یا قبل ازوقوع بارندگی به آنها اطلاع می دهد که محصولات خود را برداشت کنندتا محصولاتشان آسیب نبیند.

فرایند طراحی و تولید رسانه ها برای آموزش کشاورزی:
براساس تجارب موجود، وظایف طراحان و تولیدکنندگان رسانه های آموزشی پیروی از استانداردها، برنامه ریزی، تولید، کنترل کیفیت و ارزیابی فنی(کمی وکیفی) رسانه های آموزشی است. فرایند تولید رسانه های آموزشی شامل نیازسنجی، تدوین محتوا، طراحی ساختار، برنامه ریزی واجرای عملیات تولید، مراحل فنی و آماده سازی و کنترل کیفیت(ارزیابی آزمایشی) است. سه مرحله اساسی تولید رسانه ها، که فرایندی پیچیده و نسبتا طولانی دارد به این شرح است:
1- تدوین محتوا: محتوای آموزشی رسانه ها توسط واحدهای سازمانی تخصصی تهیه وتدوین می شود. درواقع، این واحدهای سازمانی وظیفه مهندسی پیام های آموزشی مورد استفاده در تولید رسانه ها را برعهده دارند.
2- برنامه ریزی تولید: برنامه ریزی تولید که مشتمل بر طراحی ساختار و مراحل فنی وآماده سازی ها بر پایه اسلوب تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است، توسط طراحان و تولیدکنندگان رسانه موردنظر انجام می شود.
3- تولید انبوه وتوزیع: درمرحله پایانی رسانه های تولید شده، مرحله تولید انبوه و تکثیر نهایی را طی کرده و برای کاربران مختلف توزیع می شود.

 

 

 

 

 


پیشنهادات

رسانه های آموزشی امكان دسترسی کشاورزان و بهره‌برداران را به دانش واطلاعات فراهم می كنند. این درحالی است که فعالیت های آموزشي مبتنی بر حضور در کلاس و آموزش و یادگیری معلم محور، پاسخگوي حل مشکلات فنی و حرفه ای رو به تزايد جمعیت انبوه کشاورزان و روستائیان نمي‌باشد؛ بنابراین، توسعه و کاربرد رسانه های آموزشی درفرایند فعالیت های آموزش غیرحضوری و دانایی محور بسیار ضروري است.
با این وصف، براي پاسخگويي به تقاضای روزافزون کشاورزان و بهره‌برداران در زمینه یادگیری دانش واطلاعات کشاورزی، نیاز به رسانه ها بیش از پیش احساس می شود. در این راه، لازم است علاوه بر حمایت سازمان‌يافته از فعالیت های رسانه ای، اقدامات اساسي‌تری به عمل آید تا موارد زیر که در زمره ارمغان های تولید و کاربرد رسانه های آموزشی محسوب می شوند، تحقق یابد:
- ایجاد فرصت دسترسی عموم کشاورزان و بهره‌برداران به رسانه های آموزشی.
- بهبود كمی و كیفی رسانه های آموزشی موردنیاز کشاورزان و بهره‌برداران.
- گسترش وتولید رسانه های آموزشی درزمینه های گوناگون علوم وفنون کشاورزی.
- فراهم ساختن شرایط برای زیرپوشش بردن کشاورزان و بهره‌برداران در اقصی نقاط کشوربخصوص درشهرستان های مستعد کشاورزی
- نیازسنجی محتوایی رسانه های آموزشی به دلیل تغییروتحولات پی درپی دانش، علوم و حرف کشاورزی می بایست به روز و بهنگام صورت گیرد.
- گرچه تاحدودی ازظرفیت های صداوسیما برای پخش برنامه های آموزش کشاورزی استفاده می شود؛ اما باید شرایطی تامین شود تا برنامه های بیشتری تهیه و پخش شود و ازاین راه به موفقیت های لازم دست یافت.
- برای تحقق هدف ارتقاء کیفی رسانه های آموزشی، ضروری است با تدوین واجرای استانداردهای تولید ونظارت همه جانبه برروند بکارگیری آن ها زمینه مناسب را فراهم نمود.
- برای دستیابی آموزش کشاورزی به سهم بیشتری از برنامه های صداوسیما، باید با حمایت های موثر مسئولان ذیربط درجهت تدوین ومصوب نمودن سازوکارهای لازم برای این کار، اقدام لازم به عمل آید.

 

نتیجه:

جهان امروز، جهان پیشرفت درعرصه فناوری ، آموزش و ترویج آن در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی است. بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی، موجب بازنگری در شیوه های سنتی آموزش کشاورزان و روستائیان بزرگسال فعال در بخش کشاورزی شده است. ازاین رو، تلاش برای یافتن شیوه های جدید به ضرورت انكار ناپذیر عصر ما تبدیل شده است.
ازسوی دیگر، اهميت توسعه کشاورزی و نقش حياتي آن در پيشبرد اهداف كلان كشورها، به ويژه كشورهاي درحال رشد بر كسی پوشيده نيست و باور كارشناسان و دست‌اندركاران امر براين است كه تحقق اين مهم بيش از هر چيز در گرو توسعه و مديريت صحيح منابع انساني مولد و کارآفرین است.
دراين راستا، آموزش كشاورزي عاملی برای پذيرش فناوري‌هاي نوين و به‌كارگيري روش‌هاي علمي كشاورزي توسط توليدكنندگان و بهره‌برداران است. مهارت ها و توانمندي آنان براي استفاده بهينه از نيروها و استعدادهايشان را شكوفا می سازد و به ارتقاي توان توليد محصولات كشاورزي منجر می شود.
شیوه های سنتی آموزش کشاورزی، به دلیل وابستگی به مؤلفه هایی مانند محیط فیزیكی، تعداد محدود مربیان، تعداد انبوه متقاضیان،گستردگی فزاینده موضوعات علوم وفنون کشاورزی و... عملاً فرصت های برابر آموزش کشاورزی را از کشاورزان و روستائیان بزرگسال روستایی فعال در بخش کشاورزی به عنوان مخاطبان اصلی سلب کرده است. اما در عصر حاضر كه با حضور بی بدیل رسانه های ارتباط جمعی، دنیا به دهكده ای كوچك تبدیل شده است، دیگر نمی توان به شیوه های سنتی آموزش کشاورزی اكتفا كرد. درواقع باید از تجارب دیگران آگاه شد و با هدف رشد و توسعه بخش کشاورزی در حیطه فعالیت های آموزشی به کاربست.
دردنیای امروز، رسانه های ارتباطی اعم از ديداري، شنيداري و نوشتاري مانند برنامه های مستند تلویزیونی، میان برنامه وکلیپ، انیمیشن وگرافیک، مجموعه تلویزیونی داستانی کوتاه، مجموعه تلویزیونی آموزشی، برنامه های تلویزیونی داستانی، برنامه های رادیویی داستانی، فیلم های آموزشی، اسلاید نوار، اسلاید ویژن، عکس، بسته آموزشی، نمایش میدانی، جشنواره، پیام نمای، مدارس رادیویی وتلویزیونی، نشريه، کتاب، جزوه، مجله، چارت، پوستر و... به دلیل دارا بودن مجموعه ای از ویژگی ها مانند: جذابیت، فراگیربودن، دسترسی آسان و دائم به یكی از مهمترین ابزارهای آموزشی تبدیل شده اند. بنابراین، شناخت، تولیدو کاربرد رسانه های آموزشی درفرایند آموزش کشاورزی بيش از پيش ضروري مي نمايد.

خصوصا رادیو رادیو بعلت حجم کم، داشتن نیروی اقناع و نفوذ فراوان، نیروی مزیتی و غافلگیر کننده، دامنه انتشار وسیع و قابل استفاده بودن آسان در فرایند توسعه می تواند نقش ارزنده ای داشته باشد. اگر چه تجربیات کشورهایی نظیر سنگال و غنا حکایت از شکست در استفاده از رادیو در مسیر توسعه دارد،اما موارد موفقیت آمیز فراوانی نیز وجود دارد. درکشورمانیز تلاش های چندی برای استفاده ازاین تکنولوژی  درامرترویج وتوسعه کشاورزی شده است وبرنامه سازان برنامه های آموزشی  دراین خصوص تولیدکرده اند وحتی چندین شبکه رادیویی به عنوان رادیو کشاورزی در استان هایی مانند مازندران،سمنان،گلستان و...مشغول به فعالیت است اما تا انجا که مشاهده می شود این برنامه ها موفقیت چندانی درجذب مخاطبان خود نداشته است امید است تا با بالا بردن سطح کیفیت محتوای برنامه ها بتوانیم به وسیله این رسانه جادویی درعصر ارتباطات انگیزه ای را درمخاطبان به خصوص کشاورزان برای رسیدن به توسعه دربخش کشاورزی  ایجاد کنیم.

نویسنده : سارا ربیعی

دیدگاه شما در مورد : رادیو و توسعه کشاورزی در سوادکوه

رادیو و توسعه کشاورزی در سوادکوه

  • پربازدیدترین ها