سه شنبه 04 اردیبهشت 1397 13:06:07

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهاد سردبیر
چاپ

کد خبر : 10759

تاریخ انتشار : 28/07/1393 - 12:09

دو مفهوم پر کاربرد درجنگ نرم

در جنگ نرم به طور عمده از دو روش تغییر مفهوم نماد ها و شرطی سازی استفاده می شود.

دو مفهوم پر کاربرد درجنگ نرم

سوادکوه-هر چند روش های جنگ نرم در بخش های بعدی توضیح داده خواهد شد ولی این دو روش از روش های جنگ نرم دو روش مهم و اساسیت و برای ادمه بحث باید این دو مفهوم برای خواننده معلوم شود.
 

1_ تغییر مفهوم نماد:
برای درک مفهوم مفهوم نماد ابتدا لازم می دانم خود نماد توضیح داده شود. به نماینده و ظاهر کننده هر چیزی نماد می گویند . و مفهوم نماد آن چیزیست که نماد نماینده آن است . یعنی به تعریف ساده تر، مفهوم نماد چیزیست که وقتی نمادی را می بینید به ذهنتان می رسد . بعضی کارشناسان گفته اند نه هرچیزی که به ذهنتان می رسد ، بلکه فقط اولین چیزی که به ذهنتان می رسد می تواند یک مفهوم نماد یک نماد باشد. به عنوان مثال بازکنان تیم ملی والیبال ایران نماد ایران هستند . یعنی نماینده ایران هستند. و وقتی فردی غیر ایرانی نام تیم ملی والیبال ایران را می شنود اولین چیزی که به ذهنش می رسد خود ایران است .
مفهوم نماد قابل تغییر دادن است . یعنی می توان تعریف ها را در ذهن فرد تغییر داد و در نتیجه مفهوم نماد نماد را تغییر داد . یعنی ماهیت نماد نیست که بگوییم نمی شود تغییرش داد . تقاوت بین ماهیت نماد و مفهوم نمد در این است که ماهیت نماد چیزیست که نماد حقیقتا نماینده و ظاهر کننده آن است ولی مفهوم نماد چیزیست که نماد واقعا نماینده و ظاهر کننده آن است
انواع تغییر مفهوم نماد:
مفهوم نماد می تواند دو نوع تغییر داشته باشد یکی تغییر مفهوم نماد از ماهیت نماد به مفهوم نمادی دیگر و دیگری تغییر مفهوم نماد از مفهوم نمادی به غیر از ماهیت نماد به مفهوم نمادی دیگر
 
الف_ تغییر مفهوم نماد از ماهیت نماد به مفهوم نمادی دیگر:بعضا ممکن است مفهوم نماد نمادی با ماهیت نمادش یکی شود ، به عنوان مثال نماد آنخ درمصر باستان وجود داشته و ماهیتش اله باروری ، آیسیس بوده و هست و خواهد بود همینطور در آن دوره مفهوم نماد آن نیز آیسیس بود . یعنی در آن دوره ههم ماهیت نماد و هم مفهوم نماد آنخ یکی بود. ماهیت نماد آنخ همانطور که گفتیم تغییر نکرده و هنوز هم نماد آیسیس هست . ولی مفهوم نماد آن تغییر کرده و امروز همه این نماد را به عنوان نماد جنس مونث می شناسیم و حتی نماد فمینیسم هم شده . یعنی مفهوم نماد آنخ از ماهیتش به مفهوم نماد دیگری تغییر یافت.
ب_ تغییر مفهوم نماد از مفهوم نمادی غیر از ماهیت نماد به مفهوم نمادی دیگر: بعضی مواقع ممکن است که مفهوم نمادی از ماهیت نمادش تغییر کرده باشد به نماد دیگر ، و دوباره به نمادی دیگر غیر از ماهت نماد تغییر بکند . به عنوان مثال زمانی اگر کسی می گفت آمریکا ، یک چهره خونریز و غاصب و جنایات آمریکا در عراق و افغانستان در ذهن مردم شکل می گرفت ، یعنی مفهوم نماد آمریکا این بود . ولی امروز متاسفانه از روی جهل بعضی افراد ، مفهوم نماد آمریکا تغییر کرده و وقتی کسی می گوید آمریکا ، یک چهره صلح طلب و خواستار مذاکره در ذهن افراد شکل می بندد .


منبع : عمارنامه
دیدگاه شما در مورد : دو مفهوم پر کاربرد درجنگ نرم

دو مفهوم پر کاربرد درجنگ نرم

  • پربازدیدترین ها